Informacja Przedszkola Nr 54 „Pod Kasztanami” dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 54 „Pod Kasztanami” we Wrocławiu (51-628) przy ul. Wittiga 3, działające przez Dyrektora Przedszkola; 

2. W przedszkolu został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na adres przedszkola z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo: kancelariaprawna.efficens@gmail.com.

3. Przedszkole nr 54 przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

4. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wynikających z przepisów prawa;
b. podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola;
c. rekrutacja dzieci do przedszkola;
d. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.

5. Podstawa prawna przetwarzania:
a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.);
b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
c. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
d. uchwała Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola przez okres ich uczęszczania do przedszkola;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

7. Podanie danych osobowych jest:
a. obowiązkowe w związku z rekrutacją do przedszkola, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
b. obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych;
c. dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola.

8. Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych przedszkola, promocji jego osiągnięć i pozytywnego wizerunku;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław;
b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

RODO COVID

Informacja Przedszkola nr 54 „Pod Kasztanami” dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Zarządzeniem nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii

1. Przedszkole informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii będzie dodatkowo przetwarzało następujące dane osobowe:
a. dane dotyczące miejsca zatrudnienia rodziców dziecka;
b. dane dotyczące stanu zdrowia dziecka – temperatura, objawy chorobowe;
c. informację o osobach z najbliższej rodziny dziecka przebywających na kwarantannie.

2. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Przedszkole nr 54 „Pod Kasztanami” we Wrocławiu, działające przez Dyrektora Przedszkola.

3. W przedszkolu został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres przedszkola z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo: kancelariaprawna.efficens@gmail.com.

4. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. wykonanie obowiązków wynikających z zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Zarządzenie nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii

b. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 ze zm.);
c. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 781);
d. art. 6 ust. 1 lit c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491).

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. Prezydent Miasta Wrocławia;

b. Wojewoda Dolnośląski
c. Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.