Przedszkole nr 54 „Pod Kasztanami” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole54.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. – brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków;
– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
– brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych;
– niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła;

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Młyńczak,
sekretariat.p054@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 97.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście na obiekt odbywa się bramką od strony ul. Edwarda Wittiga. Do budynku przedszkola prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe. Przy bramce oraz wejściu do budynku znajduje się dzwonek. W związku z brakiem pochylni oraz windy w obiekcie budowlanym, dzięki pracownikowi obsługi dyżurującemu na parterze, powiadamiany jest pracownik sekretariatu, który umożliwi załatwienie wszystkich niezbędnych spraw.

Opis dostępności korytarzy

Wszystkie ogólnodostępne na parterze i I piętrze hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniających swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym.

Punkt informacyjny dla interesantów

Przy wejściu głównym w placówce są wyznaczone dyżury pracowników pełniących funkcję punktu informacyjnego dla interesantów. Pracownicy techniczni przedszkola przygotowani są do możliwości oprowadzenia osób z niepełnosprawnościami po obiekcie.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do holu i korytarzy. Warunkiem wejścia na teren obiektu z psem asystującym jest wyposażenie zwierzęcia w uprząż oraz posiadanie przez osobą niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osób niepełnosprawnych z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku przedszkola nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Data publikacji strony: 2021-03-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31